Rada Rodziców

Szkoły Podstawowej Nr 2 w Radzyminie

Składa się z wybranych spośród wszystkich rodziców przedstawicieli poszczególnych klas, czyli z tzw. trójek klasowych. Każdego roku, na podstawie ustalonego przez Radę Rodziców regulaminu, wyłaniane jest Prezydium Rady. Przeczytaj Regulamin >

Prezydium Rady

W dniu 26 września 2022 r. na spotkaniu Rady Rodziców wybrane zostało Prezydium Rady składające się z następujących osób:

Agnieszka Wrzesińska

Agnieszka Wrzesińska
Przewodnicząca Rady Rodziców

Marcin Gwizdalski

Marcin Gwizdalski
Wiceprzewodniczący Rady Rodziców

Agnieszka Gawińska-Rucińska

Agnieszka
Gawińska-Rucińska

Sekretarz Rady Rodziców

Agnieszka Gwizdalska

Agnieszka Gwizdalska
Skarbnik Rady Rodziców

Dorota Rybicka

Dorota Rybicka
Członek Prezydium Rady Rodziców

Anna Kajdas

Anna Kajdas
Członek Prezydium Rady Rodziców

Dziękujemy za zaufanie

Rada Rodziców reprezentuje interesy wszystkich Rodziców. Więc jeśli masz jakiś pomysł, prośbę lub sugestię dotyczącą życia szkoły – skontaktuj się z nami.

Czym jest Rada Rodziców?

Rada Rodziców to demokratycznie wybrana grupa przedstawicieli rodziców wszystkich uczniów naszej szkoły. Reprezentują oni ogół rodziców w kontaktach:

  • z innymi organami szkoły, np. radą pedagogiczną, dyrektorem, lub samorządem uczniowskim
  • z instytucjami pozaszkolnymi, np. z samorządem lokalnym w celu pozyskania funduszy na zajęcia pozalekcyjne
  • z radami rodziców z innych szkół, np. w celu wymiany doświadczeń.

Dla właściwego funkcjonowania rady rodziców konieczne jest, aby działała ona jako autentyczny organ szkoły. To znaczy, że:

  • rada rodziców musi być organem autonomicznym, całkowicie niezależnym od rady pedagogicznej oraz dyrektora szkoły, co powinno przejawiać się przede wszystkim w sposobie wybierania jej członków
  • struktura organizacyjna rady, sposób jej pracy i podejmowania decyzji powinny zapewnić jej niezbędną operatywność
  • konieczne jest bieżące przekazywanie informacji ogółowi rodziców o prowadzonych przez radę działaniach
  • rada musi posiadać własny budżet i sprawnie nim zarządzać.

Dowiedz się więcej na temat działalności Rady Rodziców. Czym jest Rada Rodziców  i jakie przepisy regulują jej kompetencje, prawa i obowiązki.